Notícies

Que és el Pla Estratègic de l'Esport de Sant Cugat 2017-2026?

26.01.2021

Que és el Pla Estratègic de l'Esport de Sant Cugat 2017-2026?

SANT CUGAT, CIUTAT

El Ple Municipal de l'Ajuntament Sant Cugat va presentar el dilluns 18 de gener una moció institucional per crear una Comissió Operativa per a l'Esport de Sant Cugat (COESC), amb l'objectiu de donar suport a aquest sector i que serveixi com a marc per donar resposta als interrogants que puguin aparèixer. Aquest acord entre les forces polítiques de la ciutat neix d'una moció que va presentar Junts per Sant Cugat el desembre del 2020, i que finalment s'ha presentat com a una moció institucional, el 18 de gener.

La Comissió Operativa per a l'Esport de Sant Cugat la liderarà l'Ajuntament de Sant Cugat, amb representació de la Coordinadora d'Entitats Esportives de Sant Cugat, SantCugatCreix, Paidos, TeamPartners i els partits polítics amb representació a l'Ajuntament, amb la finalitat de marcar els eixos futurs d'acció de la ciutat en matèria esportiva i poder-ne prendre les mesures adequades a partir de l'anàlisi i diagnosis que presenta el Pla Estratègic de l'Esport 2017-2026.

L'Ajuntament de Sant Cugat va impulsar el 2016 la realització del Pla Estratègic de l'Esport de Sant Cugat

L'any 2016, l'Ajuntament de Sant Cugat, atesa la necessitat d'establir les estratègies del sistema esportiu de què gaudeix la ciutat, va impulsar la realització del Pla Estratègic de l'Esport de Sant Cugat (PEESC). L'objectiu d'aquest estudi, que va fer l'empresa de Barcelona Itik Consutoria Esport i Lleure, era conèixer la situació actual del sistema esportiu municipal, preveure'n les problemàtiques existents i proposar-ne millores.

Els agents implicats

Per a aconseguir una bona implementació, el pla va comptar amb el treball participatiu, entre altres agents, de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament i les entitats esportives del municipi, que van col·laborar activament en l'aportació d'informació, valoració del sistema esportiu local actual i la concreció dels projectes proposats posteriorment.

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat és el responsable de l'esport municipal i les seves funcions principals són: concreció de les polítiques esportives, gestió de les instal·lacions esportives municipals i suport al teixit associatiu esportiu de la ciutat.

Els agents esportius són 4: l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom (OMET) com a executor de l'oferta esportiva municipal, coordinat per la regidoria d'Esports; les entitats esportives sense ànim de lucre, associacions esportives de centres docents, i empreses de servei esportiu promotors d'oferta física-esportiva de titularitat privada.

El Pla Estratègic de l'Esport de Sant Cugat organitza l'esport en: esport escolar -el que es practica en espais de les escoles-, esport de competició i entitats esportives, esport de salut i lleure i esport social i inclusiu.

El pla es va estructurar en 2 parts diferenciades: l'anàlisi i diagnosi del sistema esportiu local i definició del paper de l'esport del futur en el municipi amb la concreció de 4 principis guia.

Diagnosi final i línies estratègiques en el sistema esportiu

La diagnosi identifica els 5 temes rellevants a treballar finalitzant amb una proposta d'objectiu estratègic en cada un d'ells. El primer és revisar el model d'esport escolar: valorar els itineraris del model d'esport escolar, definir el paper dels agents esportius en edat escolar en el model d'esport escolar, i crear una oferta esportiva per promoure la continuïtat de la pràctica esportiva en l'adolescència. També es destaca el suport a entitats esportives en la promoció esportiva: acompanyar i donar suport a les entitats en el procés d'adaptació a la legislació actual i fomentar el paper social, formatiu i inclusiu i de promoció esportiva de les entitats esportives. Un altre punt és promoure un esport de qualitat, accessible i inclusiu a la ciutadania: concretar el paper de l'esport i la seva dinamització per franges d'edat i garantir l'accessibilitat a la pràctica esportiva a tots els col·lectius de població. També és important consolidar un parc d'equipaments esportius de qualitat: concretar els espais esportius necessaris a curt, mitjà i llarg termini, fomentar el manteniment i bon ús de la xarxa d'equipaments esportius, i treballar per l'optimització dels espais esportius existents. Finalment, potenciar i dinamitzar l'impacte de l'esport: promoure Sant Cugat com a ciutat esportiva i potenciar l'impacte econòmic de l'esport al municipi.

L'escenari: la ciutat de Sant Cugat

El pla destaca un elevat creixement de la població en pocs anys, arribant al sostre de població, amb previsió d'un creixement futur més moderat i natural. La previsió de l'evolució de la piràmide d'edats pot derivar a un increment de practicants i de tipus de pràctica en edat de 15 a 29 anys i majors de 60 anys a mig-llarg termini. També hi ha la necessitat de respondre a les necessitats i demandes de forma equilibrada entre homes i dones. La ciutat té una població amb un elevat índex de pràctica física esportiva i hàbits de vida saludables. També es destaca l'existència de diferents perfils de població amb diferent nivell d'accessibilitat a la pràctica esportiva. El pla concreta la distribució de la població en un territori ampli amb demandes d'equipaments i serveis de proximitat, amb una ciutadania dinàmica i activa amb un ric i variat teixit associatiu amb diferents actes i activitats durant tot l'any.

Recursos econòmics

El Pla Estratègic de l'Esport de Sant Cugat detalla que el pressupost municipal de l'Ajuntament dedica un 4,7 % de despesa corrent en l'àmbit esportiu (incloses les concessions). Segons els resultats del 2019 del Cercle de Comparació Intermunicipal d'Esports, que elabora la Diputació de Barcelona i en què la ciutat de Sant Cugat hi participa, el % de mitjana de ciutats de + 60.000 habitants correspondria a un 6,5%.

De la mateixa forma, i segons dades del mateix Cercle de Comparació Intermunicipal d'Esports, en la despesa per habitant, el pla determina que a Sant Cugat és de 55,4 €/hab. el 2019 i que s'hauria de situar en 62,6 €/hab.

La despesa en instal·lacions s'indica com la més elevada, malgrat que en el Pla Estratègic de l'Esport de Sant Cugat només s'indiquen xifres del cost de diferents instal·lacions, el Cercle de Comparació Intermunicipal d'Esports aporta una dada interessant que cal valorar amb un cost mitjà d'11,2 €/ hab. en ciutats de + 30.000 hab.

Finalment, el pla detecta clarament una falta d'inversió de recursos, comparat amb les ciutats del nostre entorn.

Instal·lacions i espais esportius per a la pràctica de l'esport

El Pla Estratègic de l'Esport de Sant Cugat estableix una comparativa entre el nombre d'espais esportius (no instal·lacions) de Sant Cugat i la mitjana de municipis de la província de Barcelona amb + 60.000 habitants. Els resultats indiquen que Sant Cugat està per sobre de la mitjana en nombre de pavellons poliesportius, sales esportives, piscines descobertes i pistes d'atletisme. I, per contra, per sota de la mitjana en pistes poliesportives escolars, sales esportives escolars, pistes poliesportives, piscines cobertes i espais d'esports de raqueta.

El Model Esportiu de Sant Cugat

El Pla Estratègic de l'Esport de Sant Cugat proposa un Model Esportiu adaptat a cada un dels moments vitals de la persona (de 0 a més de 60 anys).

1. Introducció a una vida activa (de 0 a 5 anys).
2. Bases de l'activitat física i l'esport (de 6 a 9 anys).
3. Especialització de la pràctica esportiva (de 10 a 12 anys).
4. Continuïtat de la pràctica esportiva (de 12 a 16 anys).
5. Consolidació de la pràctica esportiva com estil de vida (de 17 a 29 anys).
6. Activitat física per una vida saludable (de 30 a 59 anys).
7. Activitat física per un envelliment actiu (a partir de 60 anys).
Segons el pla, cadascuna de les etapes ha de tenir les seves característiques segons un model propi treballat amb els diferents agents, associant cada etapa a l'agent/s indicat/s, intentant distribuir els recursos emprats i/o rebuts de cada agent.

El pla detecta que aquest model esportiu, per la seva implantació, cal fer una revisió de l'Esport Escolar.

 

TEXT: Àlex López Puig.

FOTO: SantCugatCreix.